ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ - Mr Travel - Business travel Services

ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Για την έκδοση διαβατηρίου χρειάζεται απαραίτητα η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4×6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κλπ) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση.

Παράβολα είσπραξης εσόδων

Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 84,40 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
Παράβολο χαρτοσήμου: 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 26,40 ευρώ,
Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε στο επίσημο site

 

Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
– Σε περίπτωση που ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχει Ελληνικό Δελτίο Ταυτότητας, υποβάλλει πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

Το παλαιό σας διαβατήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.